Privacyverklaring

Bureau Beckers is constant bezig haar zorgverlening beter af te stemmen op de wensen en behoeften van haar klanten. Dit doen wij altijd binnen de wettelijke kaders. In mei 2018 wordt één zo'n kader aangepast: de privacywetgeving wordt in heel Europa geharmoniseerd en aangescherpt. Om deze reden hebben we onze werkwijze rond gegevensverwerking tegen het licht gehouden en een aantal wijzigingen aangebracht. Hier kun je lezen wat je van ons mag verwachten op het gebied van omgaan met jouw privacygevoelige gegevens.

Wij hebben van onze cliënten enkele gegevens nodig. Deze vragen we tijdens de aanmeldprocedure op. In ons aanmeldformulier kun je lezen welke gegevens dit zijn en waarvoor ze nodig zijn. We vragen nooit om meer gegevens dan we nodig hebben voor een goede zorgverlening en een goede administratieve afhandeling van de financiering hiervan.

Alle cliënten en/of hun wettelijk vertegenwoordigers kunnen de gegevens die we over hen hebben opgeslagen inzien. Hiervoor kun je toegang krijgen tot ons cliëntvolgsysteem. Vraag je begeleider om een account in het systeem, en wij zorgen dat deze voor je wordt aangemaakt.

Begeleiders van Bureau Beckers bespreken soms onderling de begeleiding van een cliënt. Dit doen we in het kader van het verbeteren van jouw begeleiding of van onze zorgverlening in het algemeen. Ook medewerkers die jou niet begeleiden, gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om. Mochten we een casus bespreken met mensen van buiten onze organisatie, dan doen we dat alleen geanonimiseerd.

Soms heeft jouw begeleider namens jou contact met andere instanties. Ons beleid is dat we dat alleen doen met jouw instemming, en wanneer mogelijk altijd terwijl jij er zelf bij bent. We delen geen gegevens met andere instanties. Als instanties om gegevens over jou vragen, dan geven we die aan jou, en bepaal je zelf of je die doorgeeft aan derden.

Wij maken voor onze bedrijfsvoering gebruik van enkele systemen, zoals ons administratiesysteem en ons cliëntvolgsysteem. Met de toeleveranciers van zulke systemen hebben wij verwerkersovereenkomsten. Dit betekent dat onze toeleveranciers garant staan voor de goede bescherming van jouw gegevens. We slaan ook enkele gegevens op op onze lokale server. Deze bevatten geen herleidbare cliëntgegevens.

Kwaliteitsspeerpunten 2019

Om onze kwaliteit te verhogen, werken we in 2019 aan de volgende verbetering:

  • Betere kwaliteit door betere samenwerking, zowel met elkaar als met betrokkenen buiten Bureau Beckers.
  • Betere begeleiding door aandacht voor actuele ontwikkelingen en nieuwe methoden en technieken.
  • Passende begeleiding voor iedere cliënt door regelmatige bespreking in onze cliëntbesprekingen.
  • Goed omgaan met publieke middelen door te borgen dat trajecten worden afgeschaald zodra dit mogelijk is.
  • Beter beleid door structureel betrekken van medewerkers en cliëntenraad.
De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl

Rekeningnr: NL73 RABO 0103 7619 69
KvK nummer: 59903643